MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA ÜNNEPE

Mindenszentek ünnepe – november 1.

Mindszent (lat. festum Omnium Sanctorum ekkleziológiailag a megdicsőült Egyház ünnepe. Az élő és elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak a szentek egységében, egymásért könyörögnek, helytállanak. Ennek alapján beszélünk küzdő Egyházról (Ecclesia militans), mely a földön élő lelkek közössége, szenvedő Egyházról (Ecclesia patiens), mely a meghalt, de még a tisztítóhelyen szenvedő lelkeké, és diadalmas Egyházról (Ecclesia triumphans), mely a már mennyekbe jutott, üdvözült hívek társasága. Mindenszentek ünnepén mindazon megdicsőült lelkeket ünnepeljük, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt (vö. Jel 7,9-10) a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Ide tartoznak az életszentség hírében meghaltakon kívül mindazok, akik a tisztítótűzben megtisztulva már megérkeztek a mennyországba. A keleti egyházban 380 k. a Pünkösd utáni első vasárnapon az összes vértanúról egy napon, együtt
is megemlékeztek: Szíriában V. 13-án, Antiochiában a Pünkösd utáni első vasárnap, az örményeknél a Szent Kereszt fölmagasztalása utáni 10. vasárnap utáni szombaton, a koptoknál X. 23-án. Nyugaton Mindenszentek egy templomszenteléssel kezdődött, Szent IV. Bonifác pápa (ur. 608-615) május 5.-én a Szűzanya és az összes vértanúk tiszteletére szentelte Rómában a Pantheont. Ennek évfordulóját kezdték Mindenszentekként ünnepelni. III. Gergely pápa idején (ur. 731-741) az ünnep átkerült máj. 31-re, és „a Szent Szűz, minden apostol, vértanú, hitvalló, s a földkerekségen elhunyt minden tökéletes igaz ember” emléknapja lett. IV. Gergely pápa. (ur. 827-44) nov. 1-re helyezte át. Jámbor Lajos császár. 835: az egész birodalomban elrendelte az ünnepet. Terjedésében nagy szerepe volt Cluny-bencéseinek. Mindenszenteknek estéje már a halottak estéje (halottak napjának vigíliája). A halottak napjával kapcsolatos búcsúk Mindenszentek déltől nyerhetők.


( Forr.: Katolikus Lexikon)

Halottak napja – november 2.

A földön küzdő Egyház ünnepélyes megemlékezése a tisztítótűzben szenvedő lelkekről. A halottakról való gondoskodás a vallástörténeti kutatások szerint ősidőktől fogva mindenütt megtalálható jelenség. A halottak ünnepe az ókori Rómában a feralia volt. – Az Egyházban Szt. Odilo clunyi apát kezdeményezte, hogy miután Mindenszentek ünnepén az Egyház megemlékezik a mennyország szentjeiről, másnap az összes megholtról is megemlékezzünk. 998-ban kezdték az ünnepet, mely a 11. sz: a clunyi bencések hatására széles körben elterjedt. Róma a 14. században fogadta be, de csak XV. Benedek pápa (ur. 1914-22) 1915: engedélyezte, hogy halottak napján minden pap 3 szentmisét mondhat; egyet egy konkrét elhunytért, egyet általában a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, és egyet a pápa szándékára. A bizánci szertartásbánban megfelelője a lelkek szombatja. A szerzetesrendek külön napon emlékeznek meg saját halottaikról.


( Forr.: Katolikus Lexikon)

Mindenszentek – Halottak napján teljes és részleges búcsúk elnyerése

Mindenszentek napján déltől kezdve halottak napja éjfélig teljes búcsút nyerhetnek mindazok, akik templomot vagy kápolnát látogatnak meg és ott Hiszekegyet, Miatyánkot imádkoznak a halottakért és imádkoznak a Szentatya szándékára. A búcsúnyerés feltétele, hogy a hívő előtte gyónjon és áldozzon.
A búcsú elnyerhető a következő vasárnap is. Ugyancsak elnyerhető a teljes búcsú temető vagy kripta látogatásakor november 1-től november 8-ig, a fenti feltételek mellett. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor, a felsorolt feltételek mellett.


( Forr.: katolikus.hu)

IMÁK


Mindenszentek litániája


Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Mennybéli Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!
Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja, Könyörögj érettünk!
Szüzek szent Szüze, Könyörögj érettünk!
Szent Mihály,Gábor és Ráfael, Könyörögjetek érettünk
Mindnyájan szent angyalok Könyörögjetek érettünk
Szent Ábrahám, Könyörögj érettünk!
Szent Mózes, Könyörögj érettünk!
Szent Illés, Könyörögj érettünk!
Szent József, Könyörögj érettünk!
Keresztelő Szent János, Könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent pátriákák és próféták! Könyörögjetek érettünk!
Szent Péter és Pál, Könyörögjetek érettünk
Szent András Könyörögj érettünk!
Szent János és Jakab, Könyörögjetek érettünk
Szent Tamás Könyörögj érettünk!
Szent Máté, Könyörögj érettünk
Mindnyájan szent apostolok, Könyörögjetek érettünk
Szent Lukács Könyörögj érettünk!
Szent Márk, Könyörögj érettünk
Szent Barnabás Könyörögj érettünk!
Szent Mária Magdolna, Könyörögj érettünk
Mindnyájan az Úr tanítványai, Könyörögjetek érettünk
Szent István vértanú Könyörögj érettünk!
Antióchiai Szent Ignác, Könyörögj érettünk
Szent Polikárp Könyörögj érettünk!
Szent Jusztinusz, Könyörögj érettünk
Szent Lőrinc Könyörögj érettünk!
Szent Ciprián, Könyörögj érettünk
Szent Bonifác Könyörögj érettünk!
Szent Adalbert, Könyörögj érettünk
Szent Gellért, Könyörögj érettünk
Boldog Apor Vilmos, Könyörögj érettünk
Becket Szent Tamás, Könyörögj érettünk!
Szent Szaniszló Könyörögj érettünk!
Fischer Szent János,
és Mórus Szent Tamás, Könyörögjetek érettünk!
Miki Szent Pál, Könyörögj érettünk!
Chanel Szent Péter, Könyörögj érettünk
Lwanga Szent Károly, Könyörögj érettünk!
Szent Márk, István
és Menyhért kassai vértanúk, Könyörögjetek érettünk!
Szent Perpétua és Felicitász, Könyörögjetek érettünk!
Szent Ágnes, Könyörögj érettünk!
Goretti Szent Mária, Könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent vértanúk, Könyörögjetek érettünk!
Nagy Szent Leó pápa, Könyörögj érettünk!
Nagy szent Gergely pápa, Könyörögj érettünk!
Szent Ambrus püspök, Könyörögj érettünk!
Szent Jeromos hitvalló, Könyörögj érettünk!
Szent Ágoston püspök, Könyörögj érettünk!
Szent Atanáz püspök, Könyörögj érettünk!
Nagy Szent Vazul, Könyörögj érettünk!
Nazianzi Szent Gergely, Könyörögj érettünk!
Aranyszájú Szent János, Könyörögj érettünk!
Szent Márton, Könyörögj érettünk!
Szent Patrik, Könyörögj érettünk!
Szent Cirill és Metód, Könyörögjetek érettünk!
Borromeo Szent Károly, Könyörögj érettünk!
Szalézi Szent Ferenc, Könyörögj érettünk!
Remete Szent Pál, Könyörögj érettünk!
Szent Antal apát, Könyörögj érettünk!
Szent Benedek apátúr, Könyörögj érettünk!
Szent Zoerárd, András és Benedek remeték, Könyörögjetek érettünk!
Szent Bernát, Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc és Domonkos, Könyörögjetek érettünk!
Aquinoi Szent Tamás, Könyörögj érettünk!
Kapisztráni Szent János, Könyörögj érettünk!
Marchiai Szent Jakab, Könyörögj érettünk!
Loyolai Szent Ignác, Könyörögj érettünk!
Xavéri Szent Ferenc, Könyörögj érettünk!
Páli Szent Vince, Könyörögj érettünk!
Vianney Szent János, Könyörögj érettünk!
Bosco Szent János, Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Margit, Könyörögj érettünk!
Prágai Szent Ágnes, Könyörögj érettünk!
Árpádházi Boldog Kinga, Könyörögj érettünk!
Árpádházi Boldog Jolán, Könyörögj érettünk!
Sziénai Szent Katalin, Könyörögj érettünk!
Avilai Szent Teréz, Könyörögj érettünk!
Limai Szent Róza, Könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent papok és szerzetesek, Könyörögjetek érettünk!
Szent István király, Könyörögj érettünk!
Szent Imre, Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, Könyörögj érettünk!
Szent László király, Könyörögj érettünk!
Szent Lajos király, Könyörögj érettünk!
Szent Mónika, Könyörögj érettünk!
Árpádházi Szent Erzsébet, Könyörögj érettünk!
Szent Hedvig királyné, Könyörögj érettünk!
Istennek minden szentjei, Könyörögjetek érettünk!
Légy irgalmas! Ments meg, Uram, minket!
Minden gonosztól,
Minden bűntől,
Az ördög cselvetéseitől,
Haragtól, gyűlölségtől, és minden gonosz akarattól,
Az örök haláltól,
Megtestesülésed által,
Születésed által,
Keresztséged és szent böjtölésed által,
Kereszted és kínszenvedésed által,
Halálod és temetésed által,
Szentséges föltámadásod által,
Csodálatos mennybemeneteled által,
A Szentlélek kiáradása által,
Dicsőséges eljöveteled által,
Hogy nekünk kegyelmezz! Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelj,
Hogy minket szent szolgálatodban megőrizz és megtarts,
Hogy minden jótevőnknek örökkévaló javaidat megadd,
Hogy a földnek bő gyümölcsét megadd és megtartsd
Hogy az Anyaszentegyházat kormányozd és megerősítsd,
Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartsd, Hogy az egész
kereszténységnek egységet adj,
Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezess,
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Könyörögjünk! Úristen, oltalmunk és erősségünk: hallgasd meg Egyházad buzgó könyörgését! Te
adod lelkünkbe az irántad való szeretetet: engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerjük,
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
vagy:
Istenünk! Te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket: Szentjeid példájával kelts
bennünk új erőt szeretetednek szolgálatára. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik


Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak
békében. Ámen.
(Elmondásával részleges búcsút lehet nyerni, amely csak a tisztítótűzben szenvedőkért ajánlható
fel.)


A mélységből kiáltok (129. zsoltár)


A mélységből kiáltok Uram, hozzád, *
Istenem, figyelj a szómra!
Fordulj felém és hallgass figyelmesen *
könyörgésem hangos szavára!
Ha a bűneinket, Uram, felrovod,*
Uram, ki az, aki előtted megállhat?
De nálad bocsánatot nyer a vétek *
ezért félve tisztelünk Téged.
Remélek az Úrban, benne remél a lelkem *
és bízom ígéretében.
Lelkem várja az Urat *
jobban, mint éji őr a hajnalt.
Bizony, jobban mint éji őr a hajnalt *
várja Izrael az Urat,
mert az Úrnál van az irgalom *
és bőséges a megváltás nála.
Választott népét Ő váltja meg *
minden bűnétől.
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak*
és a Szentlélek Istennek!
Miképpen kezdetben vala most és mindenkor*
és mindörökkön örökké. Ámen.
(Az a hívő, aki áhítattal elimádkozza, részleges búcsút nyerhet.)


Ima halottainkért


Végtelenül jóságos, irgalmas Úristen! Könyörülj minden meghalt hívő lelkén,
kik még a tisztítóhelyen szenvednek. Engedd, hogy kínjaiktól
megszabaduljanak és örök birodalmadba felvétessenek. Annak pótlása végett,
amivel ezek igazságodnak még tartoznak, felajánlom neked mindazt, amit szent
Fiad e földön tett és szenvedett. Fogadd el, legkegyelmesebb Atyám, azok
mulasztásaiért és hanyagságaiért szent Fiad jótetteinek és érdemeinek
sokaságát; azon méltatlanságokért pedig, melyekkel téged illettek, Fiadnak
kínjait, fájdalmait, sebeit és szenvedéseit, melyeket azokért elviselt; és
ama büntetésekért, melyeket még el kell viselniük, a keserű halált, melyet
szent Fiad érettük szenvedett. Engedd, hogy Fiadnak azokért is kiontott
drága szent Vére tisztulásukra, enyhülésükre és szabadulásukra szolgáljon.
Mutasd meg irántuk, mennyei Atyám, végtelen irgalmasságodat, és vedd fel
őket magadhoz az örök boldogságba, hogy Téged a mennyben szentjeiddel együtt
szüntelenül dicsérjenek és magasztaljanak. Ámen.